Koillissanomat 15.5.2019

Pää­tim­me vii­me vii­kol­la kes­kus­ta-puo­lu­ees­sa vas­ta­ta myön­tä­väs­ti Ant­ti Rin­teen ky­sy­myk­seen hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin läh­te­mi­ses­tä. Hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen ti­lan­net­ta ar­vi­oi­ta­es­sa on kes­keis­tä muis­taa, et­tä ky­sy­mys on neu­vot­te­luis­ta. It­se hal­li­tu­soh­jel­man hy­väk­sy­mi­ses­tä ja hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä ja puo­lu­e­val­tuus­to päät­tä­vät vie­lä erik­seen.

Kes­kus­tan kyn­nys läh­teä hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin ko­van vaa­li­tap­pi­on jäl­keen oli kor­kea, vaik­ka kes­kus­ta on maam­me nel­jän­nek­si suu­rin edus­kun­ta­puo­lue. Lin­ja­sim­me kes­kus­tas­sa, et­tä hal­li­tus­tun­nus­te­lut tu­lee teh­dä en­nen kaik­kea vaa­lien voit­ta­jien kes­ken. Kun SDP ei pääs­syt hal­li­tus­tun­nus­te­luis­sa yh­tei­sym­mär­ryk­seen pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen kans­sa, kes­kus­ta oli val­mis läh­te­mään neu­vot­te­lui­hin ky­syt­ty­ään en­sin puo­lu­eak­tii­vien mie­li­pi­teen asi­aan.

Kes­kus­tan kor­kea kyn­nys osal­lis­tua hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin nä­kyy myös sii­nä, et­tä ase­tim­me osal­lis­tu­mi­sel­le kym­me­nen sel­ke­ää kyn­nys­ky­sy­mys­tä. Näi­den ky­sy­mys­ten hy­väk­sy­mi­nen on eh­to­na sil­le, et­tä Kes­kus­ta läh­tee hal­li­tuk­seen. Näis­tä ky­sy­myk­sis­tä ai­om­me pi­tää kiin­ni.

Isän­maan edun tu­lee men­nä yk­sit­täi­sen puo­lu­een tai hen­ki­lön edun edel­le. Op­po­si­ti­os­sa puo­lu­een kan­na­tus oli­si voi­nut kas­vaa, mut­ta se­kään ei ole enää ny­kyi­sin var­maa. On tär­ke­ää, et­tä kes­kus­ta on mu­ka­na hal­li­tuk­ses­sa, joka lin­jaa maam­me suun­taa seu­raa­vien nel­jän vuo­den ajan. Tämä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta vain, jos ky­ke­nem­me pi­tä­mään kyn­nys­ky­sy­myk­sis­täm­me kiin­ni.

His­to­ria on osoit­ta­nut, et­tä eri­tyi­ses­ti kes­kus­tan aat­tee­seen ja myös toi­min­taan kuu­luu voi­mak­kaas­ti koko maan elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen. Yh­te­nä puo­lu­eem­me eh­to­na hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le on: ”Kaik­kien pää­tös­ten täy­tyy tu­kea alu­ei­den elin­voi­maa ja voi­ma­va­ro­ja sekä tu­kea koko Suo­men yh­teyk­siä ja hy­vin­voin­tia.”

Myös kes­kus­tan kyn­nys­ky­sy­myk­set maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuu­den vah­vis­ta­mi­ses­ta, puun­käy­tön mal­til­li­ses­ta li­sää­mi­ses­tä, alu­eel­li­ses­ti kat­ta­van kor­ke­a­kou­lu­ver­kos­ton säi­ly­mi­ses­tä ja sote-uu­dis­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta maa­kun­ta­mal­lin poh­jal­le ovat hy­vin mer­kit­tä­viä koko Poh­jois-Suo­men elin­voi­mal­le.

Kes­kus­ta ha­lu­aa tur­va­ta myös myön­tei­sen työl­li­syys­ke­hi­tyk­sen, joka Si­pi­län hal­li­tuk­sen ai­ka­na loi työ­tä ja hy­vin­voin­tia koko Suo­meen. Sen vuok­si eh­to­nam­me hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le on, et­tä yrit­tä­jyy­den ja yrit­tä­jien ve­ro­tus­ta ei ki­ris­te­tä.

So­si­aa­li­po­li­tii­kas­sa kes­kus­tan eh­to­na on van­hus­ten­hoi­don epä­koh­tiin puut­tu­mi­nen tiu­kem­mal­la lain­sää­dän­nöl­lä sekä per­he­va­paa­uu­dis­tus, joka on per­heil­le pa­ran­nus. Em­me hy­väk­sy van­hem­pien­va­pai­den ja ko­ti­hoi­don­tu­en ly­hen­nyk­siä. Kes­kus­ta on jo pit­kään ol­lut vas­ta­voi­ma nä­en­näi­sen tasa-ar­von kaa­puun pu­e­tul­le ha­lul­le hei­ken­tää per­hei­den va­lin­nan­va­paut­ta ja mah­dol­li­suut­ta hoi­taa las­ta ko­to­na.

Mer­kit­tä­vät eh­dot kes­kus­tan hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le ovat myös puo­lu­eem­me vaa­ti­mus ko­rot­taa pie­nim­piä eläk­kei­tä ja puut­tua lap­si­per­he­köy­hyy­teen. Näi­den pa­ran­nus­ten edel­ly­tyk­se­nä on, et­tä saam­me edel­leen nos­tet­tua maam­me työl­li­syy­sas­tet­ta. Il­man työn tuo­mia ve­ro­tu­lo­ja meil­lä ei ole va­raa pi­tää huol­ta hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta.

Hal­li­tu­soh­jel­mas­ta neu­vo­tel­laan par­hail­laan SDP:n, kes­kus­tan, vih­rei­den, va­sem­mis­to­lii­ton ja RKP:n kes­ken. On tär­ke­ää, et­tä kes­kus­ta on näis­sä pöy­dis­sä mu­ka­na. Se on poh­joi­sen ja koko isän­maan etu.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.)