Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta pitää vahvistaa

Kyselyissä lapsiperheet ovat toivoneet konkreettista apua arkeensa. Esimerkiksi äidin tai isän sairastuessa tai muussa haastavassa tilanteessa avun saanti saattaa olla huomattavan vaikeaa, hidasta ja byrokraattista. Kotipalvelua tulisi tarjota perheille jo siinä vaiheessa, kun erityisiä ongelmia ei ole vielä syntynyt.

Suomi menee eteenpäin

Kun­ni­a­teh­tä­väm­me ja vel­vol­li­suu­tem­me on tur­va­ta huo­len­pi­to ja toi­meen­tu­lo heil­le, jot­ka ra­ken­si­vat maam­me hy­vin­voin­nin. Sik­si van­hus­pal­ve­lui­den pa­ran­nuk­set on to­teu­tet­ta­va vii­py­mät­tä ja mah­dol­li­sim­man pian.