Artikkelit

Pohjois-Suomen tulevaisuus näyttää valoisalta

Jotta valtiolla ja kunnilla olisi jatkossakin varaa järjestää palvelut, hallituksen on tärkeää saada syksyllä päätökset vaikuttavista työllisyystoimista.

Edelleen on totta se, että vahva julkinen talous on köyhän paras ystävä. Näin voimme pitää huolta jokaisesta ja huolehtia koko maan elinvoimasta.

Lähtisitkö rakentamaan kotiseutuasi?

Meil­lä kai­kil­la on oma ko­ti­seu­tum­me, jon­ka hy­vin­voin­ti nä­kyy omas­sa ja lä­heis­tem­me elä­mäs­sä. Mi­ten kul­kee lii­ken­ne, pää­see­kö lää­kä­riin ja mil­lai­set ovat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det? Olem­me yh­des­sä vah­vem­pia, kun koko maan voi­ma­va­rat ja vah­vuu­det on käy­tös­sä.

Kriisin keskellä katse kääntyy maaseutuun

His­to­ri­as­ta voim­me näh­dä, et­tä ih­mi­nen on pait­si hyvä op­pi­maan myös hyvä unoh­ta­maan. Sik­si mei­dän on huo­leh­dit­ta­va, et­tä myös krii­sin jäl­keen muis­te­taan maa­seu­dun ar­vo ja et­tä se myös osoi­te­taan käy­tän­nös­sä.

Korona opettaa

Poikkeusolot vaativat kaikilta kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Siksi on tärkeää, että tuemme toisiamme ja olemme toisillemme armollisia.

Asterix ja Obelix eduskunnassa

On kysyttävä, mihin joudumme, jos annamme myöten perättömille puheille ja mielivallalle. Maailmalta näemme tästä ikäviä esimerkkejä. Oikeusvaltion puolustaminen ja riidan kylvämisen karttaminen on yhteinen tehtävämme.