Artikkelit

Katse perheisiin, Oulu!

Paino­pis­tet­tä tu­lee suun­na­ta yhä enem­män en­nal­ta­eh­käi­syyn, jot­ta väl­ty­tään muun mu­as­sa las­ten­suo­je­lun jat­ku­vas­ti nou­se­vil­ta mil­joo­na­ku­luil­ta. Ou­lun las­ten­suo­je­lun ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set kas­voi­vat vuon­na 2019 edel­lis­vuo­des­ta 9,1 pro­sent­tia – lä­hes nel­jä mil­joo­naa eu­roa.

Kaupunkien ei pidä liputtaa prideä

On tärkeää tuoda esille, että ihminen voi olla täysin ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolella, vaikkei osallistuisikaan prideen ja yhtyisi sen tavoitteisiin. Samalla pitää tuomita kaikenlainen kiusaaminen, pilkkaaminen ja poissulkeminen kaikkien kohdalla – myös niiden, jotka eivät halua prideen yhtyä.

Olisiko teillä hetki aikaa lukea perusasioista?

Loppujen lopuksi hyvinvointi muodostuu perusasioiden pohjalle: onko ympärillä ystäviä ja läheisiä, riittävätkö ruoka ja lääkkeet, toimivatko lähipalvelut, saanko tarvittaessa apua ongelmiin. Näistä huolehtimisen toivon olevan jokaisen päättäjän asialistan kärjessä.

Eihän ala meno tökkiä?

Ajattelen, että liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa keskustan erityinen rooli on huolehtia, että koko laaja maamme tulee huomioitua ja että myös yksityisteiden rahoitus turvataan vähintään nykytasolla, mieluiten korotettuna.

Pohjois-Suomen tulevaisuus näyttää valoisalta

Jotta valtiolla ja kunnilla olisi jatkossakin varaa järjestää palvelut, hallituksen on tärkeää saada syksyllä päätökset vaikuttavista työllisyystoimista.

Edelleen on totta se, että vahva julkinen talous on köyhän paras ystävä. Näin voimme pitää huolta jokaisesta ja huolehtia koko maan elinvoimasta.

Lähtisitkö rakentamaan kotiseutuasi?

Meil­lä kai­kil­la on oma ko­ti­seu­tum­me, jon­ka hy­vin­voin­ti nä­kyy omas­sa ja lä­heis­tem­me elä­mäs­sä. Mi­ten kul­kee lii­ken­ne, pää­see­kö lää­kä­riin ja mil­lai­set ovat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det? Olem­me yh­des­sä vah­vem­pia, kun koko maan voi­ma­va­rat ja vah­vuu­det on käy­tös­sä.