Artikkelit

Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta pitää vahvistaa

Kyselyissä lapsiperheet ovat toivoneet konkreettista apua arkeensa. Esimerkiksi äidin tai isän sairastuessa tai muussa haastavassa tilanteessa avun saanti saattaa olla huomattavan vaikeaa, hidasta ja byrokraattista. Kotipalvelua tulisi tarjota perheille jo siinä vaiheessa, kun erityisiä ongelmia ei ole vielä syntynyt.

Suomi menee eteenpäin

Kun­ni­a­teh­tä­väm­me ja vel­vol­li­suu­tem­me on tur­va­ta huo­len­pi­to ja toi­meen­tu­lo heil­le, jot­ka ra­ken­si­vat maam­me hy­vin­voin­nin. Sik­si van­hus­pal­ve­lui­den pa­ran­nuk­set on to­teu­tet­ta­va vii­py­mät­tä ja mah­dol­li­sim­man pian.

Hallitus laati koko Suomen budjetin

Alu­eis­ta huo­leh­ti­mi­nen on tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta. Työ­paik­ko­ja, pal­ve­lu­ja, yrit­tä­mis- ja kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia on ol­ta­va koko Suo­mes­sa. Sa­moin lii­ken­ne- ja tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien on ol­ta­va kun­nos­sa.

Ilmastonmuutossyyttely ylitti sopivaisuuden rajat

On vastuutonta väittää, että lapsi ja lapsiperhe-elämä olisi yhteiskunnalle tai luomakunnalle taakka ja rasite. Lapsi on aina tervetullut ja suuri ilon aihe. Yksikään ihminen ei ole ylimääräinen haitta, eikä kenenkään yli tarvitse vetää rukseja.

Talousarvio kertoo, miksi Keskusta tarvittiin hallitukseen

Hallitus jat­kaa vii­me vaa­li­kau­del­la Kes­kus­tan joh­dol­la to­teu­tet­tua lin­jaa, jos­sa hy­väl­lä ta­lou­den­pi­dol­la mah­dol­lis­te­taan koko Suo­men ke­hit­tä­mi­nen. Ta­lou­sar­vi­oe­si­tys nou­dat­taa hal­li­tu­soh­jel­maa: huo­len­pi­toa hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta vah­vis­te­taan, työl­li­syyt­tä edis­te­tään ja alu­ei­den ta­sa­puo­lis­ta koh­te­lua vah­vis­te­taan.

Voimme olla tyytyväisiä

Meillä on asiat pääasiassa erittäin hyvin. Se mikä vielä kaipaa korjaamista, tulee korjata yhdessä. Tarvitsemme päättäväisyyttä ja yhteistyökykyä, jotta voimme rakentaa kaupunkia ja yhteiskuntaa, jossa kaikenikäisistä pidetään huolta.