Artikkelit

Uusi vuosi vaatii ratkaisuja

Maam­me ta­lou­den kan­nal­ta tämä vuo­si on rat­kai­se­va. Työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­luun ja toi­meen­pa­noon hal­li­tuk­sen on nyt lai­tet­ta­va kaik­ki tar­mon­sa. Hi­hat on­kin jo kää­rit­ty ja työ on käyn­nis­sä.

Kannattaa antaa palautetta

Päätöksenteko tulee toteuttaa harkiten. Yhteiskunnan rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä esimerkiksi perhe- ja koulutuspolitiikan ratkaisujen vaikutukset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua.

Gallupeja tulee ja menee – keskustaa tarvitaan

Olen iloi­nen sii­tä kes­kus­te­lun vä­rik­kyy­des­tä ja mo­ni­puo­li­suu­des­ta, jota eri foo­ru­meil­la on puo­lu­eem­me ti­lan­tees­ta käy­ty. Se ker­too vah­vas­ta kan­san­liik­kees­tä. Kes­kus­ta ei jätä kyl­mäk­si, vaan se kos­ket­taa ja vai­kut­taa.

Al-Hol-asiassa Salomonin tuomio

Hallituksen tekemää ratkaisua voi sanoa Salomonin tuomioksi, sillä se on sekä viisas että oikeudenmukainen. Suomalaisten turvallisuus on taattava, mutta samalla on autettava leirillä hengenvaarallisissa oloissa olevia suomalaisia lapsia.

Sanan- ja uskonnonvapaus on turvattava

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat myös juhlapyhien viettoon liittyvät jumalanpalvelukset ja esimerkiksi koulujen joulukirkot. Niistä on toki tarpeen tiedottaa etukäteen ja niihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista.

Raamatun sanaa kannattaa pitää esillä

Kansamme kristillisen arvopohjan sekä kristillisen perinteen ja kulttuurin kannalta on tärkeää, että uskonnon ja omantunnon vapaus turvataan myös tulevaisuudessa. Tähän vapauteen kuuluu myös oikeus esittää Raamatun tekstejä julkisesti, esimerkiksi lehdessä tai sosiaalisessa mediassa.

Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta pitää vahvistaa

Kyselyissä lapsiperheet ovat toivoneet konkreettista apua arkeensa. Esimerkiksi äidin tai isän sairastuessa tai muussa haastavassa tilanteessa avun saanti saattaa olla huomattavan vaikeaa, hidasta ja byrokraattista. Kotipalvelua tulisi tarjota perheille jo siinä vaiheessa, kun erityisiä ongelmia ei ole vielä syntynyt.

Suomi menee eteenpäin

Kun­ni­a­teh­tä­väm­me ja vel­vol­li­suu­tem­me on tur­va­ta huo­len­pi­to ja toi­meen­tu­lo heil­le, jot­ka ra­ken­si­vat maam­me hy­vin­voin­nin. Sik­si van­hus­pal­ve­lui­den pa­ran­nuk­set on to­teu­tet­ta­va vii­py­mät­tä ja mah­dol­li­sim­man pian.