Kolumni, Koillissanomat 15.10., Iijokiseutu 16.10. ja Rantapohja 16.10.

Kan­sa oli ko­ke­nut ko­via, mut­ta us­koi tu­le­vai­suu­teen. Ras­kai­den so­tien vuok­si maas­sa oli kym­me­niä tu­han­sia les­kiä ja or­po­ja. Lä­hes puo­li mil­joo­naa oli me­net­tä­nyt ko­tin­sa. Siir­to­vä­en asut­ta­mi­sen ohel­la edes­sä oli mit­ta­vien so­ta­kor­vaus­ten mak­sa­mi­nen.

Vai­keis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta kan­san suh­tau­tu­mi­nen tu­le­vai­suu­teen oli toi­vei­kas. Tar­tut­tiin työ­hön, pe­rus­tet­tiin per­hei­tä, luo­tet­tiin de­mok­ra­ti­aan, ra­ken­net­tiin tei­tä, kou­lu­ja ja sai­raa­loi­ta, pa­ran­net­tiin so­si­aa­li­tur­vaa, ra­ken­net­tiin hy­vin­voin­ti­val­ti­o­ta. Kat­sot­tiin eteen­päin.

Tä­nään Suo­mi on kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa kär­ki­jou­kois­sa. Ti­las­to­kes­kus ker­toi vii­me jou­lu­kuus­sa, et­tä Suo­mi on muun mu­as­sa maa­il­man va­kain val­tio ja maa­il­man tur­val­li­sin maa. Maam­me on maa­il­man pa­ras maa myös in­hi­mil­li­sen hy­vin­voin­nin ver­tai­lus­sa. Suo­mi on maa­il­man lu­ku­tai­toi­sin maa, ja tääl­lä on maa­il­man puh­tain il­ma.

Eläm­me hy­väs­sä maas­sa, mut­ta sil­ti vii­me ai­koi­na on ky­sel­ty, on­ko ih­mis­ten tu­le­vai­suu­de­nus­kos­sa ta­pah­tu­nut kään­ne huo­nom­paan.

Ra­por­tit ker­to­vat, et­tä ah­dis­tus ja muut mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat yleis­ty­neet. On su­rul­lis­ta, et­tä myös päih­tei­den käyt­tö ai­heut­taa yhä sy­vem­pää kär­si­mys­tä ja mil­jar­dien kus­tan­nuk­set vuo­sit­tain.

On­gel­mat nä­ky­vät niin kou­luis­sa, ko­deis­sa kuin työ­pai­koil­la.

Nyt on ha­vah­dut­tu laa­jas­ti myös sii­hen, mitä syn­ty­vyy­den ro­mah­dus mer­kit­see kan­sal­lem­me. Al­hai­sen syn­ty­vyy­den seu­rauk­se­na kan­sam­me työ­pa­nos vä­he­nee ja jul­ki­set me­not kas­va­vat. Yri­tyk­sil­le tämä tie­tää li­sään­ty­vää työ­voi­ma­pu­laa.

Tar­vit­sem­me maa­ham­me li­sää lap­sia ja työ­voi­maa myös ul­ko­mail­ta.

Nämä sei­kat ker­to­vat, et­tä vaik­ka eläm­me mo­nin ta­voin maa­il­man par­haas­sa maas­sa, yh­teis­kun­nas­sam­me on vie­lä pal­jon teh­tä­vää.

Mei­dän on eh­käis­tä­vä on­gel­mia jo en­nal­ta, sil­lä se koi­tuu par­haak­si niin ih­mi­sel­le kuin val­ti­on ta­lou­del­le.

Tar­vit­sem­me muun mu­as­sa kat­ta­vam­pia per­he- ja päih­de­pal­ve­lui­ta sekä pa­rem­man pää­syn psy­ki­at­ri­seen hoi­toon.

En­nen kaik­kea tar­vit­sem­me pää­tök­sen­te­koon kes­tä­viä pe­ru­sar­vo­ja, joi­den va­raan maam­me hy­vin­voin­ti on ra­ken­net­tu. Il­man nii­tä kan­sam­me ei oli­si sel­vin­nyt ras­kais­ta so­ta­vuo­sis­ta ja jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ajas­ta.

Näi­tä ar­vo­ja ovat muun mu­as­sa oi­keu­den­mu­kai­suus, yh­tei­söl­li­syys, re­hel­li­syys, yrit­te­li­äi­syys ja hei­koim­mis­ta huo­leh­ti­mi­nen.

Vii­me vii­kol­la edus­kun­ta kes­kus­te­li ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­tä vuo­del­le 2020.

Tu­le­vai­suu­tem­me kan­nal­ta on hyvä, et­tä hal­li­tus pa­ran­taa las­ten, nuor­ten ja per­hei­den ase­maa. Esi­mer­kik­si päi­vä­hoi­don ryh­mä­ko­ko­jen pie­nen­tä­mi­nen sekä yk­sin­huol­ta­jien ja mo­ni­lap­sis­ten per­hei­den lap­si­li­sien ko­ro­tuk­set tu­le­vat tar­pee­seen.

Seu­raa­va as­kel lap­si­per­he­köy­hyy­den kit­ke­mi­sek­si oli­si en­sim­mäi­ses­tä lap­ses­ta mak­set­ta­van lap­si­li­sän ko­rot­ta­mi­nen.

Kun­ni­a­teh­tä­väm­me ja vel­vol­li­suu­tem­me on tur­va­ta huo­len­pi­to ja toi­meen­tu­lo heil­le, jot­ka ra­ken­si­vat maam­me hy­vin­voin­nin. Sik­si van­hus­pal­ve­lui­den pa­ran­nuk­set on to­teu­tet­ta­va vii­py­mät­tä ja mah­dol­li­sim­man pian.

On ar­vo­kas­ta, et­tä hal­li­tus ta­lou­sar­vi­os­saan ko­rot­taa pie­nim­piä eläk­kei­tä. Se hel­pot­taa mo­nen toi­meen­tu­loa.

Kaik­ki ei ole vie­lä val­mis­ta, mut­ta hal­li­tuk­sen suun­ta on oi­kea, kun se roh­kai­see per­heen pe­rus­ta­mi­seen, opis­ke­luun ja työ­hön. Jot­ta voim­me jat­kaa isän­maam­me ra­ken­ta­mis­ta, tar­vit­sem­me maa­ham­me li­sää yh­teis­hen­keä sekä työ­tä ja toi­me­li­ai­suut­ta.

Vain työl­li­syy­den kas­vun kaut­ta tur­vaam­me hy­vin­voin­ti­val­ti­on jat­ku­vuu­den.

Nä­ky­mä tu­le­vai­suu­teen on toi­vei­kas ja va­loi­sa, kun olem­me val­miit yh­des­sä ra­ken­ta­maan maas­tam­me en­tis­tä­kin pa­rem­paa.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Kir­joit­ta­ja on ou­lu­lai­nen Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja.