Kolumni Pyhäjokiseutu ja Rantalakeus -lehdissä 29.1.2020

Eduskun­nas­sa on täl­lä het­kel­lä val­mis­teil­la pal­jon tär­ke­ää ja mie­len­kiin­tois­ta. De­mok­ra­ti­as­sa voim­me yh­des­sä vai­kut­taa isän­maam­me suun­taan.

Koen, et­tä po­li­tiik­ka on mo­ni­puo­lis­ta ja an­toi­saa yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mis­ta.

Jos po­li­tii­kas­sa jo­kin jos­kus tur­haut­taa, se on jat­ku­va vää­rien tie­to­jen oi­ko­mi­nen. Ikä­vin­tä on, et­tä vää­rien tie­to­jen le­vit­tä­mi­ses­sä kun­nos­tau­tu­vat myös he, jot­ka kut­su­vat it­se­ään jour­na­lis­teik­si.

Vii­me vuo­si­na on myös pu­hut­tu ta­hal­li­ses­ta vää­ri­nym­mär­tä­mi­ses­tä.

Toi­sen sa­no­jen vää­ris­te­ly ja täl­lais­ten vää­ris­te­ly­jen le­vit­tä­mi­nen esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa näyt­tää tul­leen jo­ka­päi­väi­sek­si.

Täs­sä ajas­sa on hyvä muis­taa se vii­saus, et­tä ei kan­na­ta pro­vo­soi­tua kun pro­vo­soi­daan. Vää­rien tie­to­jen le­vit­tä­mi­sen pää­ta­voit­tee­na voi ol­la juu­ri halu ai­heut­taa häm­men­nys­tä, rii­te­lyä ja epä­luot­ta­mus­ta. Fak­to­jen tar­kis­ta­mi­ses­ta on tul­lut yhä tär­ke­äm­pää.

Esi­mer­kik­si hal­li­tuk­sen päät­tä­mis­tä polt­to­ai­ne­ve­ro­jen ko­ro­tuk­sis­ta on ja­et­tu mitä eri­koi­sem­pia tie­to­ja.

Fak­ta on, et­tä hal­li­tus päät­ti teh­dä polt­to­ai­ne­ve­roon vaa­li­kau­den ai­ka­na ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­sun mu­kai­sen in­dek­si­ko­ro­tuk­sen, noin 5–6 sent­tiä lit­ral­ta, ei­kä tämä hal­li­tus tee uu­sia ko­ro­tuk­sia.

In­dek­si­ko­ro­tus tar­koit­taa sitä, et­tä polt­to­ai­neen hin­ta nou­see vaa­li­kau­den ai­ka­na sa­mas­sa suh­tees­sa kuin esi­mer­kik­si mai­to­pur­kin tai jau­ho­ki­lon hin­ta. Kes­kus­ta ei tule hy­väk­sy­mään uu­sia polt­to­ai­ne­ve­ron ki­ris­tyk­siä.

Ajas­sam­me il­me­nee myös kum­mal­lis­ta hä­ti­köin­tiä. Kaik­ki ei ole maas­sam­me hy­vin ja pal­jon on teh­tä­vää.

Kui­ten­kin on muis­tet­ta­va, et­tä isän­maam­me val­lan­pi­tä­jät ovat kan­san tu­el­la ja pit­kä­jän­tei­sel­lä työl­lä vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na teh­neet pal­jon oi­kei­ta pää­tök­siä ja ra­ken­ta­neet Suo­mes­ta mo­nil­la mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na maa­il­man par­haan maan.

Tätä kaik­kea ei kan­na­ta pi­la­ta hä­täi­le­mäl­lä.

Suu­ret uu­dis­tuk­set ku­ten sote-uu­dis­tus ja so­si­aa­li­tur­van uu­dis­tus tu­lee val­mis­tel­la huo­lel­la, jot­tei pää­tök­siä tar­vit­si­si jäl­ki­kä­teen pe­rua ja paik­kail­la.

Hal­li­tus on päät­tä­nyt myös teh­dä so­si­aa­li­ses­ti oi­keu­den­mu­kai­sen ja alu­eel­li­ses­ti tasa-ar­voi­sen lii­ken­ne­ve­ro­tuk­sen uu­dis­tuk­sen.

Olen­kin erit­täin tyy­ty­väi­nen hal­li­tuk­sen oh­jel­maan, joka huo­mi­oi maam­me alu­eet ja vah­vis­taa elä­mi­sen, asu­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä koko Suo­mes­sa.

Mo­nil­le hal­li­tuk­sen toi­met ovat tul­leet elä­väs­ti to­dek­si tä­män tam­mi­kuun ai­ka­na. Nyt on mak­set­tu ti­leil­le en­sim­mäi­set ko­ro­tuk­set muun mu­as­sa ta­kuu­e­läk­kee­seen, kan­sa­ne­läk­kee­seen, sai­raus­päi­vä­ra­hoi­hin ja lap­si­li­siin.

Erit­täin roh­kai­se­va on val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ar­vio, et­tä val­ti­on vuo­den 2020 ta­lou­sar­vio kas­vat­taa tu­lo­ja enem­mis­töl­lä suo­ma­lai­sis­ta.

Vain rik­kain kym­me­nys me­net­tää hiu­kan, mut­ta toi­saal­ta myös heil­lä pal­ve­lut pa­ra­ne­vat.

Pi­dän erit­täin myön­tei­se­nä esi­mer­kik­si sitä, et­tä kaik­ki­al­la Suo­mes­sa tu­lee nä­ky­mään py­sy­vä 300 mil­joo­nan eu­ron li­säys pe­rus­väy­län­pi­toon.

Tei­den kuop­pia voi­daan pai­ka­ta ja lu­mia au­ra­ta en­tis­tä tar­kem­min.

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­nas­sa olem­me mo­neen ot­tee­seen kuul­leet asi­an­tun­ti­joil­ta, et­tä kor­jaus­vel­ka ja ke­hi­tys­tar­peet maan­teil­lä, ve­si­väy­lil­lä ja ra­doil­la ovat kui­ten­kin niin suu­ret, et­tä uu­sia rat­kai­su­ja väy­lien ra­hoi­tuk­seen jou­du­taan suun­nit­te­le­maan edel­leen.

Maam­me ta­lou­den kan­nal­ta tämä vuo­si on rat­kai­se­va. Hal­li­tuk­sen on pää­tet­tä­vä uu­sia toi­mia, jot­ka jat­ka­vat maam­me myön­teis­tä työl­li­syys­ke­hi­tys­tä. Työl­li­syy­des­tä riip­puu se, pys­tym­me­kö ra­hoit­ta­maan pe­rus­pal­ve­lut.

Työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­luun ja toi­meen­pa­noon hal­li­tuk­sen on nyt lai­tet­ta­va kaik­ki tar­mon­sa. Hi­hat on­kin jo kää­rit­ty ja työ on käyn­nis­sä.

Pekka Aittakumpu

Kirjoittaja on keskustan oululainen kansanedustaja.