Kolumni Pyhäjokiseutu ja Rantalakeus -lehdissä 12.5.2021

 

Maamme tulevaisuutta ra-ennetaan kodeissa ja lapsiperheissä. Äidit ja isät kasvattavat lapsia, jotka aikanaan ottavat vastuun isänmaamme asioiden hoitamisesta.

 

Yhteiskunnan tehtävänä on rakentaa puitteita sille, että jokaisella olisi mahdollisuus elää onnellinen ja tasapainoinen lapsuus. Viime vuosina maassamme on vähitellen herätty ongelmaan, joka syntyy historiallisen alhaiseksi painuneesta syntyvyydestämme. Vuoden 2020 aikana syntyvyyden lasku kääntyi lievään nousuun. Tätä myönteistä muutosta tulee tukea.

 

Ennen kaikkea lasten hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta myös syntyvyyden edistämisen vuoksi on hyvä, että hallitus sitoutui ohjelmassaan rakentamaan perheystävällistä Suomea. Keskustan kynnyskysymyksenä hallitukseen osallistumiselle oli, että lapsiperheköyhyyttä vähennetään ja että to-teutetaan perheiden hyvinvointia edistävä perhevapaauudistus.

 

Hallituksen perhepolitiikkaan voikin olla varsin tyytyväinen. Se on kannustavaa ja lapsen edun huomioivaa. Viesti suomalaisille on selvä: tämä maa arvostaa lapsia, ja lapsen vastaanottamista sekä haluaa tukea perheiden eheyttä ja hyvinvointia.

 

Tällä hallituskaudella on muun muassa korotettu yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä. Perhevapaauudistus sovittiin sellaiseksi, että vanhempien ansiosidonnaisten vapaiden määrä kasvaa ja niiden käyttöön tulee lisää joustoa. Keskustan vaatimuksesta lapsiperheiden suosima kotihoidontuki säilyy.

 

Monille lapsiperheille tärkeä uudistus on myös varhaiskasvatusmaksujen alennus ensi elokuun alusta alkaen. Noin 20 000 uutta pieni- ja keskituloista perhettä saa lapsilleen maksuttoman varhaiskasvatuksen. Toisen lapsen varhaiskasvatusmaksu alenee kaikissa perheissä. Tämä sekä parantaa työllisyyttä että helpottaa perheiden toimeentuloa sekä työn ja perheen yhteensovittamista.

 

Asiakasmaksulain uudistuksen myötä alle 18-vuotiaiden erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit muuttuvat maksuttomiksi ensi heinäkuusta alkaen. Sipilän hallituskaudella toteutettua opintotuen huoltajakorotusta korotettiin.

 

Huhtikuussa käydyssä puoliväliriihessä hallitus asetti keskustan aloitteesta tavoitteekseen edistää entis-tä paremmin ihmisten mahdollisuutta perheellistyä ja saada toivomansa määrä lapsia. Hallitus linjasi, että tämä edellyttää muun muassa lapsiperheköyhyyden vähentämistä ja perheiden palveluiden parantamista.

 

Mielestäni näiden hyvien toimien ohella erityisen kiireellistä olisi parantaa kotonaan lastaan hoitaneiden äitien eläketurvaa. Keskusta esittikin äskettäin, että selvittäisiin tarkemmin, miten pienten lasten hoitamisesta aiheutuneet kielteiset vaikutukset eläkkeiden kertymiseen voitaisiin korvata nykyistä paremmin. Kotiäiti on eläkkeensä ansainnut. Yritetään saada tämä tärkeä asia kuntoon.

 

Maan perhepolitiikka koskettaa maakunnista erityisesti Pohjois-Pohjanmaata, koska se on ikärakenteeltaan maan nuorin. Siksi lapsiperheitä koskevat muutokset vaikuttavat alueellamme laajasti.

 

Kuntavaalien lähestyessä on muistettava, että kunnissa päätetään esimerkiksi siitä, maksetaanko kotihoidontuen kuntalisää, millainen on kouluverkko ja kuinka sujuvasti lapsiperheiden kotipalvelua saa. Kannattaa seurata ja kysellä, miten puolue ja ehdokas näihin asioihin suhtautuu.

 

Lasten ja perheiden hyvinvointi on yhteinen asiamme.