Rantalakeus 23.1.2019

Maas­sam­me on vii­me ai­koi­na pu­hut­tu pal­jon sii­tä, mi­ten il­ma­pii­ri po­li­tii­kas­sa on ki­ris­ty­nyt. Kes­kus­te­lun kär­jis­ty­mi­nen on nä­ky­nyt myös mei­dän alu­eel­lam­me muun mu­as­sa kun­ta­po­li­tii­kan pu­hen­vuo­rois­sa. Esi­mer­kik­si Ou­lun­sa­lon ja mui­den kau­pun­gin niin sa­not­tu­jen reu­na-alui­den pal­ve­lui­ta puo­lus­ta­via on ni­mi­tel­ty hal­ven­ta­vaan sä­vyyn ky­lä­poi­i­ti­koik­si.

Huo­mi­o­ta on kiin­ni­tet­ty myös sii­hen, et­tä po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­la­kin pu­heen­vuo­rot ovat kär­jis­ty­neet. Kuu­lem­me ja lu­em­me esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa lii­an usein kom­ment­te­ja, jois­sa sävy on ival­li­nen, pil­kal­li­nen ja tois­ta osa­puol­ta lyt­tää­vä. Meis­tä jo­kai­nen voi vai­kut­taa kes­kus­te­lui­hin tuo­mal­la nii­hin ra­ken­ta­via ja asi­al­li­sia pu­heen­vuo­ro­ja. Juo­rui­luun ei kan­na­ta läh­teä mu­kaan.

Van­ha suo­ma­lai­nen vii­saus sa­noo, et­tä met­sä vas­taa niin kuin sin­ne huu­de­taan. Niin po­li­tii­kas­sa kuin kai­kes­sa elä­mäs­sä tu­li­si muis­taa, et­tä myön­tei­sim­pään tu­lok­seen pää­see ar­vos­ta­val­la pu­heel­la. Asi­ois­ta voi ol­la eri miel­tä ra­ken­ta­vas­ti.

Lap­set ja nuo­ret saa­vat kou­lus­sa ope­tus­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ja verk­ko­maa­il­man käy­tös­tä. Sii­nä yh­tey­des­sä on tär­ke­ää tuo­da esil­le, et­tä kän­ny­kän tai tie­to­ko­neen ää­rel­lä pä­te­vät sa­mat käyt­täy­ty­mi­sen pe­li­sään­nöt kuin kai­kes­sa muus­sa­kin elä­mäs­sä. Tär­kein kas­va­tus­työ teh­dään ko­deis­sa, jois­sa lap­si op­pii ys­tä­väl­li­sen ja kaik­kia ar­vos­ta­van pu­heen van­hem­mil­taan.

Eri­tyi­ses­ti edus­kun­ta­vaa­lien lä­hes­ty­es­sä tu­lee esiin, et­tä kan­sa­ne­dus­ta­jan­kin voi ol­la vai­kea saa­da jul­ki­suut­ta. Ne­ga­tii­vi­nen huo­mio voi hou­ku­tel­la, kos­ka mo­nes­ti käy niin, et­tä vaik­ka muut hauk­ku­vat, omat kiit­tä­vät ja hen­ki­lö­koh­tai­nen kan­na­tus jopa nou­see. Moni tie­do­tus­vä­li­ne tart­tuu asi­aan sitä ha­na­kam­min mitä rä­vä­käm­pi ulos­tu­lo on ky­sees­sä.

Tämä kaik­ki en­ti­ses­tään li­sää kär­jis­tyk­siä, vas­tak­kai­na­set­te­lua ja ky­räi­lyä eri puo­lu­ei­den ja ryh­mit­ty­mien kes­ken sekä luo ja sy­ven­tää ja­ko­lin­jo­ja.

Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä niin vaa­le­ja en­nen kuin nii­den jäl­keen py­syt­täi­siin asi­a­lin­jal­la. Hyvä idea, kan­na­not­to tai ko­ko­nai­nen aa­te ei tar­vit­se tu­ek­seen mui­den lyt­tää­mis­tä. Tar­vi­taan malt­tia.

Me­di­an­kin toi­voi­si omal­ta osal­taan osal­lis­tu­van kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin ter­veh­ty­mi­seen. Sen­kin on ajoit­tain hyvä kat­soa pei­liin ja poh­tia sitä, mil­le an­nan pals­ta­ti­laa, min­kä taas jä­tän ker­to­mat­ta ja en­nen kaik­kea: mil­lä ta­val­la ker­ron asi­ois­ta.

Eten­kin leh­dis­tö on pe­rin­tei­ses­ti miel­tä­nyt, et­tä sil­lä on tär­keä roo­li pait­si tie­don­vä­lit­tä­jä­nä myös kan­san si­vis­tä­jä­nä. Si­vis­tyk­seen kuu­luu myös asi­al­li­nen ja ar­vo­kas tapa kes­kus­tel­la. Tä­män pi­täi­si kos­kea myös me­di­aa it­se­ään.

Toi­sen lyö­mi­nen tai sil­lä mäs­säi­ly ei ra­ken­na mi­tään, vaan ve­tää asi­oi­ta en­tis­tä pa­hem­paan sol­muun.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas (Kesk.)

Ou­lu