Kolumni, Rantalakeus, Iijokiseutu ja Koillissanomat 3.7.2019

Mi­nul­la on lap­suu­des­ta­ni joi­ta­kin val­ta­kun­nan po­li­tiik­kaan liit­ty­viä muis­to­ja. Vuo­den 1994 pre­si­den­tin­vaa­lien al­la isä­ni ot­ti mi­nut mu­kaan­sa Paa­vo Väy­ry­sen pu­he­ti­lai­suu­teen. Eh­dok­kaan pu­heen si­säl­töä en enää muis­ta, mut­ta mie­lee­ni on jää­nyt tun­nel­ma Kuu­sa­mon lii­kun­ta­hal­lis­ta, jos­sa oli run­saas­ti kuu­li­joi­ta. Po­li­tiik­ka kiin­nos­taa ja ke­rää ih­mi­siä yh­teen.

Kes­kus­tal­la on edes­sään tär­keä ko­kous tu­le­van syys­kuun 7. päi­vä, kun puo­lue ko­koon­tuu yli­mää­räi­seen puo­lu­e­ko­kouk­seen va­lit­se­maan it­sel­leen uu­den pu­heen­joh­ta­jan.

Toi­von, et­tä pu­heen­joh­ta­ja­kil­pa an­taa puo­lu­eel­lem­me mah­dol­li­suu­den mo­ni­puo­li­seen kes­kus­te­luun Kes­kus­tan lin­jas­ta ja isän­maam­me tu­le­vai­suu­des­ta.

Yk­si var­ma kes­kus­te­lu­nai­he pu­heen­joh­ta­jien eh­do­kas­ten­teis­sä on alu­e­po­li­tiik­ka. Kes­kus­ta ero­aa muis­ta puo­lu­eis­ta muun mu­as­sa vah­van alu­eel­li­sen nä­kö­kul­man­sa ta­kia. Puo­lu­eel­lem­me on eri­tyi­sen tär­ke­ää edis­tää elä­mi­sen, asu­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia koko maas­sa.

Kes­kus­tan kyn­nys­ky­sy­myk­se­nä Rin­teen hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le oli­kin, et­tä kaik­kien pää­tös­ten tu­lee tu­kea alu­ei­den elin­voi­maa ja voi­ma­va­ro­ja sekä koko Suo­men yh­teyk­siä ja hy­vin­voin­tia.

Kes­kus­ta sai kaik­ki kyn­nys­ky­sy­myk­sen­sä vah­vas­ti mu­kaan uu­den hal­li­tuk­sen oh­jel­maan. Tä­män vuok­si Rin­teen hal­li­tuk­sen oh­jel­maa on­kin kut­sut­tu ”Maa­kun­tien hal­li­tu­soh­jel­mak­si” tai ”Koko suo­men elin­voi­man oh­jel­mak­si”.

Hal­li­tus on si­tou­tu­nut tur­vaa­maan elä­mi­sen edel­ly­tyk­set koko maas­sa. Tei­tä, ra­to­ja ja mui­ta väy­liä kun­nos­te­taan ja ra­ken­ne­taan tu­le­vi­na vuo­si­na kaut­ta Suo­men. Ko­ti­mai­sen ruo­an­tuo­tan­non kan­nat­ta­vuut­ta pa­ran­ne­taan, ja met­sien kes­tä­vä käyt­tö on mah­dol­lis­ta maa­kun­nis­sa myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Maa­seu­dun ja kau­pun­kien vas­tak­kai­na­set­te­lu on tur­haa ei­kä sitä tar­vi­ta. Elin­voi­mai­nen maa­seu­tu hyö­dyt­tää kau­pun­ke­ja ja päin­vas­toin. Uu­den hal­li­tuk­sen toi­min­ta no­jaa­kin voi­mak­kaas­ti sii­hen, et­tä eri alu­ei­den ja kau­pun­kien vah­vuu­det saa­daan en­tis­tä pa­rem­min käyt­töön. Vah­vuu­det voi­vat ol­la esi­mer­kik­si te­ol­li­suut­ta, bi­o­ta­lout­ta, mat­kai­lua tai ko­ti­mais­ta lä­hi­ruo­kaa.

En­nen is­tun­to­tau­ol­le jää­mis­tään edus­kun­ta hy­väk­syi vii­me per­jan­tai­na li­sä­ta­lou­sar­vi­on. Myös sii­nä on nä­ky­vil­lä vah­va alu­e­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus, kun liik­keel­le lai­te­taan usei­ta tär­kei­tä lii­ken­ne­hank­kei­ta eri puo­lil­la maa­ta.

Li­sä­ta­lou­sar­vi­os­sa pai­no­pis­te oli rai­de­hank­keis­sa. Muun mu­as­sa Ou­lun ra­ta­pi­han kor­jauk­seen sekä Yli­vies­ka-Ii­sal­mi -ra­dan säh­köis­tä­mi­seen myön­net­tiin ra­haa.

Myös Ou­lun sy­vä­sa­ta­man lop­puun ra­ken­ta­mi­nen pal­ve­lee koko Poh­jois-Suo­mea.

En­si vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa on tär­ke­ää saa­da ra­haa myös maan­teil­le hal­li­tu­soh­jel­man lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti.

On var­sin pe­rus­tel­tua sa­noa, et­tä Rin­teen hal­li­tus tu­kee kas­vun ja työl­lis­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä koko maas­sa. Sa­mal­la hal­li­tus on si­tou­tu­nut mo­niin tär­kei­siin pää­tök­siin, joil­la pa­ran­ne­taan muun mu­as­sa lap­si­per­hei­den, opis­ke­li­joi­den, vam­mais­ten ja elä­ke­läis­ten tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä.

En ih­met­te­le, et­tä kan­sa­lais­jär­jes­töt kaut­ta lin­jan ovat kii­tel­leet uu­den hal­li­tuk­sen oh­jel­maa.