Koillissanomat, mielipidekirjoitus 27.8.2019

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä esit­te­li vii­me vii­kol­la mi­nis­te­ri­ön­sä esi­tyk­sen en­si vuo­den bud­je­tik­si eli ta­lou­sar­vi­ok­si. Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hes­sä ta­lou­sar­vi­on yk­si­tyis­koh­dat vie­lä hi­ou­tu­vat, mut­ta suun­ta on jo sel­vä.

Hal­li­tus jat­kaa vii­me vaa­li­kau­del­la Kes­kus­tan joh­dol­la to­teu­tet­tua lin­jaa, jos­sa hy­väl­lä ta­lou­den­pi­dol­la mah­dol­lis­te­taan koko Suo­men ke­hit­tä­mi­nen. Ta­lou­sar­vi­oe­si­tys nou­dat­taa hal­li­tu­soh­jel­maa: huo­len­pi­toa hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta vah­vis­te­taan, työl­li­syyt­tä edis­te­tään ja alu­ei­den ta­sa­puo­lis­ta koh­te­lua vah­vis­te­taan.

Ta­lou­sar­vio on Suo­men lap­sil­le, nuo­ril­le ja per­heil­le hy­vin myön­tei­nen. Pie­nim­pien huo­len­pi­toa pa­ran­ne­taan su­pis­ta­mal­la päi­vä­ko­tien ryh­mä­ko­ko­ja ja pa­ran­ta­mal­la lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lun saa­ta­vuut­ta.

Lap­si­per­hei­den toi­meen­tu­loa hel­po­te­taan ko­rot­ta­mal­la yk­sin­huol­ta­ja­per­hei­den ja mo­ni­lap­sis­ten per­hei­den lap­si­li­sää. Opis­ke­li­ja­per­heet saa­vat ko­ro­tuk­sen opin­to­ra­han huol­ta­ja­ko­ro­tuk­seen, ja opin­to­tu­keen pa­lau­te­taan in­dek­si­ko­ro­tuk­set.

Mo­nen työs­sä­käy­vän nä­kö­kul­mas­ta on ar­vo­kas­ta, et­tä pie­ni- ja kes­ki­tu­lois­ten ve­ro­tus­ta ke­ven­ne­tään mal­til­li­ses­ti. Alu­ei­ta ke­hi­te­tään jat­ka­mal­la Kes­kus­tan ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti vii­me vaa­li­kau­del­la to­teu­tet­tua yk­si­tyis­tei­den val­ti­o­na­vus­tus­ten ko­ro­tus­ta. Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don 13 mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­han li­säk­si pe­rus­väy­län­pi­toon esi­te­tään 300 mil­joo­nan eu­ron ta­so­ko­ro­tus­ta.

Ta­lou­sar­vi­oe­si­tys ta­kaa yri­tyk­sil­le hy­vän ym­pä­ris­tön ke­hit­tää toi­min­taan­sa. Täl­lä het­kel­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la yri­tys­ten suu­rin on­gel­ma on osaa­van työ­voi­man puu­te. Sik­si on hyvä, et­tä hal­li­tus edis­tää myös osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen vah­vis­ta­mis­ta. Ko­ko­nai­suu­des­saan esi­tys tu­kee edel­li­sel­lä hal­li­tus­kau­del­la Kes­kus­tan käyn­nis­tä­mää urak­kaa kor­ke­am­man työl­li­syy­sas­teen hy­väk­si.

Kes­kus­ta esit­ti vaa­li­oh­jel­mas­saan ko­ro­tuk­sia pie­nim­piin eläk­kei­siin. Tämä on nyt to­teu­tu­mas­sa, kun kan­sa­ne­läk­kee­seen ja ta­kuu­e­läk­kee­seen esi­te­tään ko­ro­tuk­sia. Vii­me kau­del­la to­teu­tet­tua pie­nim­pien sai­raus­päi­vä­ra­ho­jen ja van­hem­pain­ra­ho­jen ko­ro­tus­ta jat­ke­taan. Nyt nii­hin on tu­los­sa 20 eu­roa li­sää kuu­kau­des­sa.

Kes­kus­ta esit­ti vaa­li­oh­jel­mas­saan ko­ro­tuk­sia pie­nim­piin eläk­kei­siin. Tämä on nyt to­teu­tu­mas­sa, kun kan­sa­ne­läk­kee­seen ja ta­kuu­e­läk­kee­seen esi­te­tään ko­ro­tuk­sia.

Vaa­lien al­la kaik­ki suu­ret puo­lu­eet Ko­koo­mus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta oli­vat yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä van­hus­ten­hoi­don laa­dun ta­kaa­mi­sek­si van­hus­ten­hoi­toon tu­lee teh­dä la­ki­sää­tei­nen hoi­ta­ja­mi­toi­tus niin, et­tä kym­men­tä van­hus­ta koh­den on vä­hin­tään seit­se­män hoi­ta­jaa. Ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­sä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen val­mis­te­luun on­kin va­rat­tu mää­rä­ra­ha.

Myös van­hus­ten ko­ti­hoi­don ja omais­hoi­don ke­hit­tä­mi­seen on va­rat­tu li­sä­ra­haa. It­se olen sitä miel­tä, et­tä van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus on yk­si hal­li­tuk­sen tär­keim­piä hank­kei­ta ja et­tä se pi­täi­si to­teut­taa eri­tyi­sen no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la. So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä seu­raan asi­aa tii­viis­ti ja py­rin vai­kut­ta­maan hank­keen mah­dol­li­sim­man pi­kai­seen to­teu­tu­mi­seen.

Kaik­ki­aan ta­lou­sar­vi­oe­si­tys on ta­sa­pai­noi­nen ja luot­ta­mus­ta vah­vis­ta­va. Pal­jon riip­puu sii­tä, mil­lai­se­na maam­me työl­li­syys­ke­hi­tys jat­kuu. Sen vuok­si on jat­ku­vas­ti muis­tet­ta­va hal­li­tu­soh­jel­man lin­jauk­set, et­tä ”hal­li­tus ar­vi­oi työl­li­syy­den ke­hi­tys­tä ja tä­män ta­voit­teen saa­vut­ta­mis­ta jat­ku­vas­ti” ja et­tä ”jos näyt­tää sil­tä, et­tä ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta, hal­li­tus ryh­tyy mää­rä­tie­toi­siin toi­men­pi­tei­siin ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si”.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.)