Koillissanomat, yleisönosastokirjoitus 20.9.2019

Vii­me ke­vää­nä Suo­mes­sa poh­dit­tiin eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja maan hal­li­tuk­sel­le. Mui­den puo­lu­ei­den ta­voin myös kes­kus­ta vas­ta­si tuol­loin Ant­ti Rin­teen hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin ja il­moit­ti kyn­nys­ky­sy­myk­sen­sä hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le.

Yk­si kes­kus­tan kym­me­nes­tä kyn­nys­ky­sy­myk­ses­tä oli: ”Kaik­kien pää­tös­ten täy­tyy tu­kea alu­ei­den elin­voi­maa ja voi­ma­va­ro­ja sekä tu­kea koko Suo­men yh­teyk­siä ja hy­vin­voin­tia.” Tä­mä­kin kyn­nys­ky­sy­mys sopi Ant­ti Rin­teel­le ja muil­le hal­li­tuk­seen mu­kaan tul­leil­le puo­lu­eil­le. Tämä joh­ti pe­rin­tei­sen pu­na­mul­ta­hal­li­tuk­sen syn­tyyn.

Kes­kus­tal­le on sy­dä­me­na­sia, et­tä ar­ki on tur­val­lis­ta ja et­tä elä­mi­sen edel­ly­tyk­set ovat kun­nos­sa sekä kau­pun­geis­sa et­tä maa­seu­dul­la. En­si vuo­den bud­je­tis­sa pa­ran­nam­me eten­kin pie­ni­tu­loi­sim­pien per­hei­den ja elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­loa ko­rot­ta­mal­la esi­mer­kik­si lap­si­li­siä, pie­nim­piä päi­vä­ra­ho­ja ja pie­nim­piä eläk­kei­tä. Köy­hyys ei ole ih­mi­sen pos­ti­nu­me­ros­ta kiin­ni.

Lap­sil­le ja nuo­ril­le hyvä uu­ti­nen on, et­tä bud­je­tis­sa taa­taan jo­kai­sel­le mah­dol­li­suus har­ras­tuk­seen kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä. Kaik­kein pie­nim­mil­le on hy­väk­si se pää­tös, et­tä päi­vä­ko­tien ryh­mä­ko­ko­ja pie­nen­ne­tään. Hal­li­tus myös li­sää opet­ta­jia am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen. Näin voi­daan osal­taan hel­pot­taa pu­laa osaa­vis­ta am­mat­ti­lai­sis­ta eri puo­lil­la Suo­mea.

Tei­tä, ra­to­ja ja mui­ta väy­liä kun­nos­te­taan ja ra­ken­ne­taan koko Suo­mes­sa. Ih­mis­ten on pääs­tä­vä liik­ku­maan. Yri­tys­ten pär­jää­mi­sen kan­nal­ta kun­nos­sa ole­vat yh­tey­det ovat eli­neh­to.

Mie­les­tä­ni polt­to­ai­nei­den ve­ro­tuk­seen tu­lee et­siä rat­kai­su­ja, jot­ka tu­ke­vat asu­mis­ta ja elin­kei­no­e­lä­mää ruuh­ka-Suo­men ul­ko­puo­lel­la. Täs­tä käy­dään­kin eri ta­hoil­la kes­kus­te­lu­ja, joi­den toi­von pää­ty­vän hy­vään lop­pu­tu­lok­seen.

Pe­rus­väy­län­pi­toon hal­li­tus esit­tää en­si vuo­del­le 340 mil­joo­nan eu­ron ko­ro­tus­ta. Bud­jet­ti­rii­hes­sä siis so­vit­tiin hal­li­tu­soh­jel­mas­sa lin­ja­tun li­säk­si vie­lä yli­mää­räi­ses­tä 40 mil­joo­nan eu­ron ko­ro­tuk­ses­ta en­si vuo­del­le. Sen jäl­kei­si­nä vuo­si­na ko­ro­tus on py­sy­väs­ti 300 mil­joo­nan eu­ron ta­so­ko­ro­tus. Tämä tu­lee nä­ky­mään maan­teil­lä koko Suo­mes­sa.

Bud­jet­ti­rii­hes­sä so­vit­tiin myös täs­mä­pa­ran­nuk­sia ties­töön eri puo­lil­le maa­ta. Kuu­sa­moon saim­me ra­hoi­tu­so­suu­den ali­kul­ku­käy­tä­väl­le ja ke­vy­en­lii­ken­teen jär­jes­te­lyil­le tei­den Evak­ko­tai­val ja Mes­kus­vaa­ran­tie -vä­lil­le.

Pi­dän erit­täin hy­vä­nä myös sitä, et­tä bud­jet­tie­si­tyk­ses­sä maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuut­ta pa­ran­ne­taan ja met­sien kes­tä­vän käy­tön jat­ka­mi­nen mah­dol­lis­te­taan. Suo­men pär­jää­mi­nen no­jaa myös tu­le­vai­suu­des­sa maa­kun­tien luon­non­va­ro­jen vas­tuul­li­seen hyö­dyn­tä­mi­seen.

Alu­eis­ta huo­leh­ti­mi­nen on tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta. Työ­paik­ko­ja, pal­ve­lu­ja, yrit­tä­mis- ja kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia on ol­ta­va koko Suo­mes­sa. Sa­moin lii­ken­ne- ja tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien on ol­ta­va kun­nos­sa.

Kes­tä­vä alu­e­po­li­tiik­ka läh­tee ih­mis­ten ar­jes­ta ja pe­rus­tuu maan eri osien omiin vah­vuuk­siin.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk