Suomenmaan blogi 30.12.2019

Helsin­gin Sa­no­mien gal­lup (28.12.) sai me­di­as­sa ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa eri­tyis­tä huo­mi­o­ta eh­kä sik­si­kin, et­tä jou­lun ja uu­den­vuo­den vä­li­päi­vien po­li­tii­kan uu­tis­tar­jon­ta on ol­lut muu­toin ta­va­no­mais­ta niu­kem­paa.

Me­dia myös pai­sut­te­lee gal­lu­pe­ja mie­lel­lään, kos­ka se saa niis­tä ju­tun juur­ta.

Tuo­reim­mas­sa Hel­sin­gin Sa­no­mien kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa ei ol­lut mi­tään mul­lis­ta­vaa: vaih­te­lut puo­lu­ei­den kan­na­tuk­sis­sa mah­tui­vat rei­lus­ti vir­he­mar­gi­naa­lin si­sään.

Yl­lät­tä­vän mo­net näyt­tä­vät ny­ky­ään niin sa­no­tus­ti hyp­pi­vän gal­lu­pien mu­ka­na.

On kui­ten­kin kes­tä­mä­tön­tä, jos po­li­tiik­kaa ale­taan teh­dä yk­sit­täis­ten tai muu­ta­mien­kaan kan­na­tus­mit­tauk­sien pe­rus­teel­la. Ei pää­tök­sen­te­os­ta pidä tul­la kvar­taa­li­po­li­tiik­kaa, jos­sa asi­oi­ta ei val­mis­tel­la huo­lel­la ja jos­sa ei us­ko­ta pit­kä­jän­tei­seen työ­hön.

To­del­li­nen kan­na­tus­mit­taus teh­dään vaa­leis­sa, mut­ta ei gal­lu­pe­ja pidä vä­hä­tel­lä. Pi­tem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä ne näyt­tä­vät suun­taa.

Gal­lu­peis­sa pär­jää­mi­ses­tä on syy­tä iloi­ta sil­loin, kun kan­sa sen suo. Kun käy toi­sin­päin, on it­se­tut­kis­ke­lun ai­ka.

PE­RIN­TEI­SEEN ta­paan kes­kus­tal­le on jäl­leen en­nus­tet­tu au­rin­gon­las­kun puo­lu­een koh­ta­loa.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­lien vaa­li­tap­pio oli ras­kas, ja se vaa­tii koko puo­lu­eel­ta it­se­tut­kis­ke­lua. Tämä työ on kes­ken.

Sen si­jaan vii­mei­sim­pien gal­lu­pien ta­kia meil­lä kes­kus­ta­lai­sil­la ei ole syy­tä teh­dä äk­ki­rat­kai­su­ja. Kes­kus­tan on yk­sin­ker­tai­ses­ti an­net­ta­va uu­del­le hal­li­tuk­sel­le ja uu­del­le puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jal­le ai­kaa. Hä­täi­le­mäl­lä em­me pää­se eteen­päin.

Sa­mal­la on muis­tet­ta­va, et­tä hal­li­tuk­ses­sa kan­na­tuk­sen nos­ta­mi­nen on työ­lääm­pää kuin op­po­si­ti­os­sa ja et­tä yleen­sä edus­kun­ta­vaa­lien jäl­kei­nen kan­na­tus­ke­hi­tys seu­raa vie­lä ai­na­kin jon­kin ai­kaa vaa­le­ja edel­tä­vää suun­taa.

Näi­den­kään seik­ko­jen pe­rus­teel­la en ai­na­kaan it­se ole odot­ta­nut eri­tyi­sen no­pe­aa myön­teis­tä muu­tos­ta kes­kus­tan kan­na­tuk­ses­sa.

Sen si­jaan us­kon, et­tä re­hel­li­nen, kär­si­väl­li­nen ja kan­saa her­käl­lä kor­val­la kuun­te­le­va työ tuo tu­los­ta. Hal­li­tu­soh­jel­maan so­vi­tut uu­dis­tuk­set ovat hy­viä ja tu­le­vat nä­ky­mään myön­tei­ses­ti kan­sam­me elä­mäs­sä.

Kes­kus­tan lo­pun ma­naa­mi­nen vii­mei­sim­pien gal­lu­pien pe­rus­teel­la on sik­si­kin ris­ti­rii­tais­ta, et­tä puo­lu­ei­den kan­na­tus gal­lu­peis­sa on vii­me vuo­si­na hei­lah­del­lut var­sin no­pe­as­ti.

KES­KUS­TAN erot­taa muis­ta puo­lu­eis­ta se, et­tä puo­lu­eem­me on po­liit­ti­sen kes­ki­ken­tän puo­lue ja pe­rus­ta­nam­me on vah­va al­ki­o­lai­nen aa­te.

Yh­teis­kun­tam­me ja maa­il­mam­me tar­vit­see edel­leen San­te­ri Al­ki­on aja­tuk­siin poh­jau­tu­vaa po­li­tiik­kaa, joka ko­ros­taa ih­mi­syyt­tä ja ih­mi­sen it­se­aut­ta­mis­ky­kyä, si­vis­tys­tä ja edis­tys­tä sekä köy­hän asi­aa ja vas­tuul­lis­ta ta­lou­den­pi­toa. Tar­ve näil­le ei ole ka­don­nut min­ne­kään, vaan päin­vas­toin kes­kus­taa tar­vi­taan nyt jopa enem­män kuin ai­koi­hin.

Kes­kus­tan eri­tyi­nen vah­vuus on myös jä­se­nis­töm­me mää­rä, jol­lais­ta ei ole yh­del­lä­kään muul­la suo­ma­lai­sel­la puo­lu­eel­la. Sa­moin kun­ta­päät­tä­jien mää­räs­sä olem­me suu­rim­pia.

KES­KUS­TAAN on si­tou­tu­nut val­ta­va jouk­ko ta­val­li­sia suo­ma­lai­sia ih­mi­siä. Tämä kes­kus­ta­vä­ki muo­dos­taa mah­ta­van myön­tei­sen muu­tos­voi­man, jon­ka mah­dol­li­suuk­sia mei­dän tu­lee vah­vis­taa puo­lu­eem­me uu­dis­tus­työn kaut­ta.

Mei­dän on pys­tyt­tä­vä ot­ta­maan jä­se­nem­me ja kun­ta­päät­tä­jäm­me läpi Suo­men mu­kaan puo­lu­eem­me ke­hit­tä­mis­työ­hön. Seu­raa­va to­del­li­nen puo­lu­ei­den kan­na­tuk­sen ja luot­ta­muk­sen mit­ta­ri on vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lit. Nii­hin val­mis­tau­tu­mi­nen on nyt kes­kus­tan tär­keim­piä teh­tä­viä.

Puo­lu­eem­me pi­tää saa­da konk­reet­ti­nen ja us­kot­ta­va kun­ta­vaa­li­oh­jel­ma sekä pa­ras kat­taus eh­dok­kai­ta kun­tiin ym­pä­ri Suo­men. Me­nes­tys kun­ta­vaa­leis­sa ta­soit­taa tie­tä me­nes­tyk­seen edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2023.

KES­KUS­TAN ny­kyi­seen kan­na­tus­kuop­paan tus­kin on yh­tä ai­no­aa syy­tä.

Kan­sa­lais­ten kans­sa ju­tel­tu­a­ni yh­dek­si mer­kit­tä­väk­si te­ki­jäk­si ar­vi­oin sen, et­tä ih­mi­set ei­vät täl­lä het­kel­lä tie­dä, mitä ja ke­nen asi­aa kes­kus­ta ajaa.

Ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si tar­vit­sem­me sel­ke­än ja ym­mär­ret­tä­vän vies­tin sii­tä, mil­lais­ta Suo­mea kes­kus­ta ha­lu­aa ra­ken­taa. Meil­le kes­kus­tan vai­kut­ta­jil­le se saat­taa ol­la sel­vää, mut­ta muil­le ei.

Jot­kut ovat jo näh­tä­väs­ti kyl­läs­ty­neet pu­hu­maan vies­tin­nän mer­ki­tyk­ses­tä, mut­ta edel­leen vies­tin­näs­sä on puo­lu­eel­lam­me ke­hi­tet­tä­vää. Tä­hän voim­me myös jo­kai­nen vai­kut­taa esi­mer­kik­si ole­mal­la ak­tii­vi­sia so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja leh­tien ylei­sö­no­sas­toil­la.

MINÄ us­kon kes­kus­taan.

Näi­nä no­pei­den muu­tos­ten ai­koi­na ei oli­si mi­ten­kään ta­va­ton­ta, et­tä kes­kus­tan kan­na­tus ylit­täi­si vuo­den tai muu­ta­man ku­lut­tua 20 pro­sent­tia. Työ­tä se kui­ten­kin vaa­tii puo­lu­ees­sa meil­tä kai­kil­ta.

Edus­kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen ja ny­kyi­sen gal­lup-al­hon vi­rit­tä­mä kes­kus­te­lu puo­lu­eem­me ti­lan­tees­ta on ol­lut erit­täin ter­ve­tul­lut ja vält­tä­mä­tön.

Olen iloi­nen sii­tä kes­kus­te­lun vä­rik­kyy­des­tä ja mo­ni­puo­li­suu­des­ta, jota eri foo­ru­meil­la on puo­lu­eem­me ti­lan­tees­ta käy­ty. Se ker­too vah­vas­ta kan­san­liik­kees­tä.

Kes­kus­ta ei jätä kyl­mäk­si, vaan se kos­ket­taa ja vai­kut­taa.