Kolumni Forum24 -kaupunkilehdessä

Kes­kus­ta tun­ne­taan sekä edus­kun­nas­sa et­tä kun­nan­val­tuus­tois­sa alu­ei­den ja ko­ti­seu­tu­jen puo­lus­ta­ja­na. Rei­lu vuo­si sit­ten ase­tim­me puo­lu­ees­sam­me kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le: ”Kaik­kien pää­tös­ten täy­tyy tu­kea alu­ei­den elin­voi­maa ja voi­ma­va­ro­ja sekä tu­kea koko Suo­men yh­teyk­siä ja hy­vin­voin­tia.”

Tämä eh­to sopi hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Rin­teel­le. Tämä sekä muut kyn­nys­ky­sy­myk­sem­me ovat jat­ku­vas­ti oh­je­nuo­ram­me hal­li­tus­työs­ken­te­lys­sä.

It­sel­le­ni on erit­täin tär­ke­ää, et­tä hal­li­tus to­teut­taa vah­vaa ja vai­kut­ta­vaa alu­e­po­li­tiik­kaa. Ke­sä­kuus­sa hal­li­tus on teh­nyt mo­nia Ou­lul­le ja seu­dul­le myön­tei­siä pää­tök­siä.

Näis­tä pää­tök­sis­tä nos­tan esiin sen, et­tä saim­me muun mu­as­sa Poh­jois-Suo­men te­ol­li­suu­del­le tär­ke­ään Orit­ka­rin kol­mi­o­rai­tee­seen rei­lun 15 mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­han sekä Tam­pe­re–Ou­lu-ra­ta­vä­lin tar­ve­sel­vi­tyk­seen ja jat­ko­suun­nit­te­luun enin­tään vii­den mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­han. Nel­jän tun­nin juna on vie­lä mo­nen mut­kan ja ko­van työn ta­ka­na, mut­ta suun­ta on oi­kea.

Myön­teis­tä on, et­tä poh­joi­sen kor­ke­a­kou­lut saa­vat li­sää aloi­tus­paik­ko­ja en­si syk­syk­si ja et­tä Ou­lun am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lul­le tu­lee ra­hoi­tus­ta muun mu­as­sa ro­bo­tii­kan ly­hyt­kou­lu­tuk­seen sekä Ou­lun yli­o­pis­tol­le var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien mo­ni­muo­to­kou­lu­tuk­seen.

Elo­kuus­sa neu­vo­tel­laan en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­os­ta, jol­loin on tär­ke­ää saa­da rat­kai­su­ja työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­sek­si ja kun­tien pi­tem­pi­ai­kai­sen ta­lou­sah­din­gon hel­pot­ta­mi­sek­si.

Alu­e­po­li­tii­kal­la on vä­liä, kos­ka se rat­kai­see sen, et­tä kaik­ki­al­la Suo­mes­sa on tu­le­vai­suu­des­sa­kin mah­dol­li­suus asua, opis­kel­la ja teh­dä työ­tä. Kyse ei ole kiel­tei­ses­sä mie­les­sä po­li­ti­koin­nis­ta, vaan alu­e­po­li­tiik­ka on ar­vo­ky­sy­mys, jon­ka täh­täi­me­nä on hy­vän elä­män mah­dol­lis­ta­mi­nen jo­kai­sel­le.

Olem­me yh­des­sä vah­vem­pia, kun koko maan voi­ma­va­rat ja vah­vuu­det on käy­tös­sä. Ha­jau­tet­tu yh­teis­kun­ta­ra­ken­ne on jär­ke­vää niin ta­lou­den, ih­mis­ten hy­vin­voin­nin kuin esi­mer­kik­si kul­ku­tau­din tor­jun­nan nä­kö­kul­mas­ta.

Meil­lä kai­kil­la on oma ko­ti­seu­tum­me, jon­ka hy­vin­voin­ti nä­kyy omas­sa ja lä­heis­tem­me elä­mäs­sä. Mi­ten kul­kee lii­ken­ne, pää­see­kö lää­kä­riin ja mil­lai­set ovat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det?

Nämä ovat ky­sy­myk­siä, jois­ta pää­te­tään mo­nin ta­voin kun­ta­ta­sol­la. Sik­si suo­sit­te­len si­nu­a­kin poh­ti­maan, oli­si­ko si­nul­la kiin­nos­tus­ta ja mah­dol­li­suuk­sia läh­teä mu­kaan en­si ke­vään kun­ta­vaa­lei­hin.

Pekka Ait­ta­kum­pu

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.), Ou­lu