Kolumni Forum24-lehdessä 18.9.2020

Ih­mis­ten elä­män­ta­vat ja asen­teet muut­tu­vat usein hi­taas­ti. Ko­ro­na opet­ti myös Suo­mes­sa esi­mer­kik­si oman ruo­ka­tuo­tan­non ja väl­jän asu­mi­sen mer­ki­tys­tä. Maal­le­muu­ton suo­sio kas­vaa.

Täl­lä het­kel­lä Ou­lus­sa opis­kel­leet nuo­ret läh­te­vät her­käs­ti muu­al­le töi­hin ja jää­vät sil­le tiel­leen. Tä­hän tu­li­si kiin­nit­tää enem­män­kin huo­mi­o­ta, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni löy­täi­si työ­pai­kan ja mie­lei­sen­sä asui­nym­pä­ris­tön kau­pun­gis­tam­me.

Ou­lus­ta löy­tyy niin suu­ren kau­pun­gin pal­ve­lui­ta kuin maa­seu­dun rau­haa. Maal­le­muu­ton uu­si suun­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää muun mu­as­sa kaa­voi­tuk­ses­sa sekä huo­leh­ti­mal­la ky­lä­kou­luis­ta.

Toi­nen vä­es­töä kos­ke­va huo­mio on, et­tä syn­ty­vyys on Ou­lus­sa ro­mah­ta­nut osit­tain jopa muu­ta maa­ta no­pe­am­min. Sa­maan ai­kaan kau­pun­gis­sam­me yhä use­am­pi lap­si on pää­ty­nyt las­ten­suo­je­lun asi­ak­kaak­si.

Kau­pun­kim­me päät­tä­jien tu­li­si ky­syä va­ka­vas­ti, mik­si niin moni per­he voi huo­nos­ti. Ou­lun tu­li­si kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta per­hei­den hy­vin­voin­tiin.

Yk­si te­ki­jä per­hei­den pa­hoin­voin­nis­sa on päih­tei­den käyt­tö, joka on ylei­sin syy las­ten huos­taa­not­toon Ou­lus­sa. On tut­kit­tu, et­tä myös lap­si­per­hei­den köy­hyys vai­kut­taa laa­jas­ti per­hee­seen ja las­ten tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­siin.

Täs­sä ti­lan­tees­sa pi­täi­si vält­tää vii­mei­seen as­ti lap­sia ja per­hei­tä kos­ke­via leik­kauk­sia. Ou­lus­sa näyt­tää mo­nel­la ol­leen jo pit­kään lin­ja, et­tä eri­lai­seen pin­ta­lii­toon löy­tyy ra­haa, mut­ta pe­ru­sa­si­ois­ta jou­du­taan tais­te­le­maan.

Ko­ti­hoi­don tuen kun­ta­li­sän pois­ta­mi­nen en­si maa­lis­kuun alus­ta al­ka­en vaa­ran­taa mo­nen per­heen ta­lou­den. On to­den­nä­köis­tä, et­tä sääs­tö tu­lee kään­ty­mään ku­luk­si. Täl­lai­sis­ta sääs­tö­toi­mis­ta tu­lee luo­pua.

Lap­si­per­hei­den tuen tar­ve on sik­si­kin suu­ri, et­tä esi­mer­kik­si van­hem­man sai­ras­tu­es­sa apua on han­ka­la saa­da. Tä­hän Ou­lu on ha­ke­nut rat­kai­sua pa­ran­ta­mal­la lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lun saa­ta­vuut­ta. Sitä tu­lee ke­hit­tää edel­leen.

Ko­ro­na on tuo­nut Ou­lul­le ja muil­le kun­nil­le li­sä­ku­lu­ja, jot­ka vai­keut­ta­vat ta­lous­ti­lan­net­ta. On hyvä, et­tä maan hal­li­tus pyr­kii ot­ta­maan le­ve­äm­mil­lä har­ti­oil­laan vas­taan ko­ro­nan tuo­maa is­kua ja suun­taa tu­kea kun­nil­le vuo­den 2021 ta­lou­sar­vi­os­saan.

Nyt päät­tä­jil­tä – niin val­ta­kun­nan ta­sol­la kuin kun­nis­sa – vaa­di­taan kau­ko­kat­sei­suut­ta. Lap­si­per­heil­tä leik­kaa­mi­sen kiel­tei­set vai­ku­tuk­set saat­ta­vat nä­kyä vas­ta vuo­si­kym­men­ten ku­lut­tua.

Pai­no­pis­tet­tä tu­lee suun­na­ta yhä enem­män en­nal­ta­eh­käi­syyn, jot­ta väl­ty­tään muun mu­as­sa las­ten­suo­je­lun jat­ku­vas­ti nou­se­vil­ta mil­joo­na­ku­luil­ta. Ou­lun las­ten­suo­je­lun ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set kas­voi­vat vuon­na 2019 edel­lis­vuo­des­ta 9,1 pro­sent­tia – lä­hes nel­jä mil­joo­naa eu­roa.