Iijokiseutu 5.12.2018

Rakennuksesta tulee hyvä, kun se tehdään perustuksia myöten kunnolla. Siitä huolimatta monissa yhteiskuntamme palveluissa perustus on unohdettu ja painopiste on siirretty kalliisiin ja raskaisiin korjaaviin toimiin.

Esimerkiksi lapsi- ja perhepolitiikassa voitaisiin saada jo kuntatasolla merkittäviä säästöjä, jos perheitä tuettaisiin jo varhaisessa vaiheessa. Monissa kyselyissä ja tutkimuksissa on tullut esille, että perheet kaipaavat ennen kaikkea matalan kynnyksen kotipalvelua arkensa ja jaksamisensa tueksi.

Kunnilla on ollut vuoden 2015 alusta alkaen velvollisuus tarjota lapsiperheille kotipalvelua. Monet kunnat ovat kuitenkin jättäneet tämän hoitamatta. Sen takia tarvitaan valtion toimia, jotta asia saadaan kuntoon. Kotipalvelua pitäisi saada nykyistä sujuvammin ja matalammalla kynnyksellä.

Kotipalvelun tarjoaminen matalalla kynnyksellä ja maksutta olisi hyvä toimi, joka tukisi Pudasjärvellä esiin noussutta ajatusta lapsipitäjäksi profiloitumisesta. Tämän voisi laittaa saman tien kuntoon koko Oulunkaaren kuntayhtymässä.

Valtion tasolla kaikilla suurilla puolueilla on tavoitteena toteuttaa ensi vaalikaudella niin sanottu perhepaketti, johon kuuluu keskeisesti perhevapaiden uudistaminen. Myös perhevapaiden kohdalla on muistettava, että niin lasten ja nuorten kuin isien ja äitien hyvinvoinnin perusta on heidän perheensä.

Perhevapaauudistus tuleekin toteuttaa perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Myös työllisyyden ja kansantalouden huomiointi on tärkeää, mutta korkeimpana periaatteena uudistuksessa tulee olla perheiden etu. Muuten ajetaan karille.

Mielestäni uudistuksessa on erityisen tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat. Silloin pysytään oikealla, perheitä tukevalla linjalla.

1. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, ja lasten koti on vanhempien välisessä suhteessa.

2. Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 18: ”Vanhemmilla tai tapauksesta riippuen laillisilla huoltajilla ja holhoojilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä”. Perheiden valinnanvapaus perhevapaiden käyttämisessä on turvattava. Annetaan apua, tukea ja mahdollisuuksia, ei pakkoa.

3. Lapsen pitää saada olla lapsi. Oppivelvollisuusikää ei pidä varhentaa.

4. Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 27: ”Sopimusvaltiot tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.” Uudistuksen tulee joka tasolla vähentää ja ehkäistä lapsiperheköyhyyttä. Kotihoidontuen tukikuukaudet tulee pitää vähintään nykytasolla.

Kun nämä periaatteet otetaan huomioon, uudistus koituu niin perheiden kuin koko yhteiskunnan parhaaksi.

Pekka Aittakumpu

Teologian ja filosofian maisteri

Kansanedustajaehdokas (kesk.)

Kiiminki