Koillismaan Uutiset 11.6.2019

Kukaan tuoreen hallitusohjelman lukenut ei voi olla myöntämättä,
että se on suuri voitto Pohjois-Suomelle ja harvaan asutuille aluille.
Ohjelmassa  korostetaan, että Suomen yhteistä menestystä on
rakennettava maanlaajuisesti. Voi sanoa, että hallitusohjelma on koko
Suomen elinvoiman ohjelma.

Keskusta-puolueen vahva asema hallitusneuvotteluissa näkyy siinä,
että puolue sai kaikki kynnyskysymyksensä läpi – ja vielä
enemmänkin. Arvostelua on tullut lähinnä bensan ja dieselin
polttoaineveron korotuksesta, mutta sen osalta pitää muistaa, että
ohjelmassa sanotaan: ”korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti.”

Polttoaineveron osalta kyseessä on siis indeksikorotus.
Käytännössä jokaisella vaalikaudella polttoaineiden veroa on
nostettu, koska kyseessä on senttimääräinen vero, ei prosenttivero.

Polttoaineiden verotus nousee alkaneen vaalikauden aikana noin 5
sentillä litralta, mikä vastaa yleistä kuluttajahintojen nousua tuona
aikana. Tämä tar­koit­taa, et­tä hal­li­tus­kau­den
lo­pus­sa mak­se­taan polt­to­ai­neis­ta suh­tees­sa sa­man
ver­ran ve­roa kuin nyt­. Tässä suhteessa veroa on keskimäärin
vaalikaudessa nostettukin.

Hallitusohjelma on hyvin yrittäjyysmyönteinen ja lupaa merkittäviä
parannuksia sosiaaliturvaan. Alueiden kannalta arvokasta on, että
hallitus sitoutuu ohjelmassaan siihen, että jokaisessa maakunnassa on
jatkossakin oma korkeakoulu ja että toisen asteen koulutuksen kattavuus turvataan. Tällä linjauksella rakennetaan alueille tulevaisuutta ja turvataan yrityksille osaavaa työvoimaa.

Hallitusohjelma edistää monin tavoin myös maa- ja metsätalouden
mahdollisuuksia. Maatalouden toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set
tur­va­taan, ja hallitus tavoittelee EU:n rahoituskehyksiin
maatalouden osalta nykytason säilyttämistä. Hallitus myös sitoutuu
Itä- ja Pohjois-Suomen erityisolosuhteiden rahoituksen turvaamiseen.

Palveluiden saavutettavuus on arjessa välttämättömyys, ja tämä on
monin tavoin hallitusohjelmassa huomioitu. Tulevat
lii­ken­neinvestoinnit tukevat asu­mi­sta, yrit­tä­mi­stä ja
työn­tekoa koko maas­sa. Sotea aletaan rakentaa maakuntien pohjalta.
Valtion työtehtäviä sijoitettaessa tullaan huomioimaan teknologian
mahdollistama paikkariippumattomuus.

Myös kaivoslainsäädännön uudistamisessa nojataan paikallisuuden
vahvistamiseen. Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella
kaivostoiminnasta, ja kiinteistön- ja maanomistajien asemaa ja
tiedonsaantioikeutta parannetaan. Ympäristövaikutuksia arvioidaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisuus kaivosveroon
selvitetään.

Koko maan kannalta on keskeistä, että ohjelmassa ei luoda tur­hia
vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja kau­pun­kien ja maa­seu­dun
vä­lil­le, vaan rakennetaan yhteistä tulevaisuutta erilaisten
alueiden voimavarojen ja vahvuuksien kautta. Maaseutu ja maatalous
nähdään vahvuuksina niin ilmastonmuutoksen torjunnan kuin kansan
hyvinvoinnin näkökulmasta.

Keskustalainen kädenjälki näkyy hallitusohjelmassa. Nyt on
hallituspuolueiden yhteinen vastuu toteuttaa ohjelman mainiot
linjaukset.

Pekka Aittakumpu

kansanedustaja (kesk.)