Kolumni, Forum24-kaupunkilehti 9.7.2019

Eräs hen­ki­lö ky­syi mi­nul­ta, mik­si Kes­kus­ta pu­huu niin pal­jon yrit­tä­jis­tä ja yrit­tä­jyy­des­tä. On tot­ta, et­tä myös yrit­tä­jien asia on Kes­kus­tal­le tär­keä. Tämä nä­kyi Si­pi­län hal­li­tus­kau­del­la, jol­loin yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä pa­ran­net­tiin mo­nin ta­voin koko maas­sa.

Tois­sa vii­kol­la tuli voi­maan vii­mei­sin edel­li­sen hal­li­tuk­sen to­teut­ta­ma pa­ran­nus, kun yrit­tä­jien per­heen­jä­se­net saa­vat jat­kos­sa työt­tö­myys­tur­vaa pal­kan­saa­jan ta­voin.

Si­pi­län hal­li­tus saa­vut­ti ja ylit­ti­kin työl­li­syys­ta­voit­teen­sa, kun maa­han syn­tyi 140 000 uut­ta työ­paik­kaa. Uu­sien työ­paik­ko­jen myö­tä Suo­men ta­lous saa­tiin kes­tä­väl­le poh­jal­le. Näin mah­dol­lis­tet­tiin ne val­ti­on me­no­jen li­säyk­set, jot­ka Rin­teen hal­li­tus päät­ti hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa.

Uu­den hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­sa so­vit­tiin mer­kit­tä­vis­tä toi­mis­ta, joil­la pa­ran­ne­taan las­ten, opis­ke­li­joi­den, vam­mais­ten, sai­rai­den ja elä­ke­läis­ten hy­vin­voin­tia. Sa­mal­la to­det­tiin, et­tä tämä edel­lyt­tää vä­hin­tään 60 000 uu­den työ­pai­kan syn­ty­mis­tä maa­ham­me.

Uu­det työ­pai­kat syn­ty­vät pää­a­si­as­sa pie­niin ja kes­ki­suu­riin yri­tyk­siin. Il­man uut­ta työ­tä ja työn tuo­mia ve­ro­tu­lo­ja jou­dut­tai­siin pa­ran­nus­ten si­jas­ta te­ke­mään leik­kauk­sia. Työn ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen on sik­si­kin niin kes­keis­tä ja tär­ke­ää.

Kes­kus­ta aset­ti kym­me­nen kyn­nys­ky­sy­mys­tä eh­dok­si Rin­teen hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le. Uu­den kes­kus­ta­va­sem­mis­to­hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­ta tu­li­kin näi­den eh­to­jen mu­kai­nen.

Yk­si Kes­kus­tan eh­to oli, et­tä ”yrit­tä­jien ja yri­tys­ten ve­ro­tus­ta ei saa ki­ris­tää” ja et­tä ”te­ol­li­suu­den toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä ei saa hei­ken­tää”. Uu­des­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa vii­si hal­li­tus­puo­lu­et­ta so­pi­vat­kin, et­tä yrit­tä­jien ve­ro­tus ei ki­ris­ty.

Ve­ron­ko­ro­tus­ten si­jaan yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­sek­si teh­dään täs­mä­pa­ran­nuk­sia. Esi­mer­kik­si yrit­tä­mi­sen aloit­ta­mis­ta ja pie­ny­rit­tä­jyyt­tä hel­po­te­taan nos­ta­mal­la ALV-vel­vol­li­suu­den ala­ra­ja 15 000 eu­roon.

Te­ol­li­suu­den toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten ko­hen­ta­mi­sen uu­si hal­li­tus aloit­ti jo li­sä­ta­lou­sar­vi­os­sa, joka pää­tet­tiin ke­sä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la. Ou­lun ra­ta­pi­han kun­nos­tuk­seen ja sy­vä­sa­ta­man lop­puun ra­ken­ta­mi­seen suun­na­tut ra­hat ovat tär­kei­tä poh­joi­sen elin­voi­mal­le.

Kun luom­me mah­dol­li­suuk­sia työl­le ja yrit­tä­jyy­del­le, luom­me hy­vin­voin­tia koko Suo­meen ja voim­me pi­tää kai­kis­ta huol­ta.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.)